رابطه کیفیت زندگی با علایم افسردگی در سالمندان

جولای 19, 2016

رابطه کیفیت زندگی با علایم افسردگی در سالمندان:

اگر چه فرآیند فیزیولوژیک سالمندی منجر به بیماری نمی شود، اما معمولا بيشتر افراد به دليل عدم شناخت کافی و يا نداشتن زمينه مناسب يا نداشتن زمينه مناسب دچار مشکلات متعدد از جمله اختلالات روحی-روانی می شوند. یکی از شایعترین این مشکلات افسردگی است. طی پژوهشی که در بین 200 نفراز سالمندان بازنشسته صنعت نفت اهواز انجام شد رابطه کیفیت زندگی با علایم افسردگی در سالمندان مورد بررسی قرار گرفت. برای سنجش کیفیت زندگی از پرسشنامه کیفیت زندگی (SF12) و برای علائم افسردگی از پرسشنامه افسردگی (GDS) استفاده شده بود. نتایج این پژوهش نشان داد در دوران سالمندی بین افسردگی و کیفیت زندگی ارتباط معنی داری وجود دارد، لذا با توجه به نتايج اين مطالعه لازم است عوامل مرتبط با كبفيت زندگي سالمندان در مراقبت از اين گروه مد نظر قرار گيرد. پیشگیری، کاهش عوامل ایجاد کننده افسردگی و درمان افسردگی ممکن است باعث بهبود کیفیت زندگی افراد سالمند شود. انجام مطالعات بیشتر در آینده توصیه میگردد.

ارسال شده در سالمندان