سيماي سلامت در جهان و ايران

جولای 17, 2016

سيماي سلامت در جهان و ايران:

سلامت به معني برخورداري از رفاه كامل جسمي، رواني و اجتماعي است و تنها نبود بيماري و معلوليت و ناتواني نيست.
وضعيت سلامت بستگي به عوامل اثر گذار بر آن شامل عوامل اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي محيط فيزيكي، عوامل ژنتيكي و ميزان دسترسي به خدمات بهداشتي درماني دارد. اندازه گيري وضعيت سلامت جوامع را با شاخصهاي بهداشتي مي سنجند. در 50 سال گذشته موفقيتهاي بزرگي در پرتو پيشرفت علم و تكنولوژي،‌ افزايش سواد، بهبود ارتباط و دسترسي به خدمات بهداشتي درماني اتفاق افتاده است. در سطح جهاني آبله ريشه كن شده است، بيماريهاي عفوني كشنده واگير دار با قابليت پيشگيري بوسيله واكسن كنترل شده است بطوري كه فلج اطفال در 175 كشور جهان ريشه كن شده است. در كشور ما مدت سال است مورد جديدي از فلج اطفال گزارش نشده است.
اميد به زندگي بطور متوسط 1/19 سال در دنيا افزايش يافته در كشورهاي در حال توسعه 7/22، در كشورهاي منطقه مديترانه شرقي 1/28 سال و در كشور ما در مدت 16 سال اميد به زندگي از 1/58 به 70سال رسيده است. مرگ كودكان زير يكسال در اين مدت از 156 به 57 كودك به هزار تولد زنده رسيده و بهترين وضعيت 4 و بدترين آن 104 است در كشور، از 51 در سال 63 به 26 در سال 79 رسيده است.
هنوز سالانه 515 هزار مادر بعلت حاملگي و زايمان در دنيا فوت مي كنند.
بيماريهاي بازپديد مثل سل و مالاريا مجدد بعنوان مشكل بهداشتي در دنيا شيوع بيشتــري پيــدا كرده است.
بيماريهاي نوپديد كه جدي ترين و خطرناك ترين نوع آن ايدز است تاكنون 60 ميليون نفر را در دنيا مبتلا و پيش بيني مي شود تا سال 2005 به 100 ميليون نفر برسد. در كشور مابرآورد مي شود 20000 نفر مبتلاي به HIV / ايدز وجود داشته باشد و تاكنون درمان قطعي و واكسني براي آن كشف نشده است. بعلت كنترل بيماريهاي عفوني، تغييرات در شيوه زندگي و شهرنشيني، بيماريهاي مزمن و متابوليك؛ مرگ ناشي از آن از قبيل فشار خون، ديابت، بيماريهاي قلبي و مغزي و رواني و سرطانها روبه افزايش است.
جمعيت دنيا به طرف مسن شدن در حال تغيير است و جمعيت دنيا در مدت 50 سال گذشته افزايش يافته است كه اين موضوع بستگي به دو عامل كاهش باروري و كاهش مرگ دارد. هنوز 1/1 ميليارد نفر در دنيا به آب آشاميدني سالم دسترسي ندارند. ريشه بسياري از اين مشكلات در فقر و بي عدالتي، جهل و بي سوادي و عقب ماندگي و عدم دسترسي به خدمات بهداشتي درماني است به اميد آن كه تمام مردم دنيا از سلامتي كامل كه جزو حقوق اوليه هر انساني است برخوردار شوند.

ارسال شده در دانستنی های سلامت