مسئول واحد پزشکی

سرکار خانم دکتر شوکت موزونی

مسئول واحد پرستاری

جناب آقای احمد چینی زاده

مسئول واحد توانبخشی

جناب آقای بهرام جاهد ، هادی شایق و احتشام عابدی

مسئول واحد آزمایشگاه

جناب آقای مجید یعقوبی