آقای علیرضا شاهنده

آقای علیرضا شاهنده دارای مدرک کارشناس پرستاری از دانشگاه علوم پزشکی ایران
کارشناس زخم بستر و دیابت
۲۲ سال سابقه فعالیت در زمینه Home care
دارای مدرک مدیریت زخم
مسئول واحد ICU مرکز درمان در منزل دم
۱۲ سال مسئول اتاق عمل
۱۲ سال سوپروایزر عصرو شب بیمارستان
۲۸ سال سابقه کارشناس بیهوشی در اتاق عمل