احتشام عابدی

فیزیوتراپ

۱-آقای احتشام عابدی دارنده مدرک کارشناس فیزیوتراپی از دانشگاه علوم پزشکی سمنان  

۲- کارشناس مسئول واحد توانبخشی

 ۳- با بیش از یک دهه فعالیت در حوزه Home care