آقای علیرضا شاهنده

آقای علیرضا شاهنده دارای مدرک کارشناس پرستاری از دانشگاه علوم پزشکی ایران
کارشناس زخم بستر و دیابت
22 سال سابقه فعالیت در زمینه Home care
دارای مدرک مدیریت زخم
مسئول واحد ICU مرکز درمان در منزل دم
12 سال مسئول اتاق عمل
12 سال سوپروایزر عصرو شب بیمارستان
28 سال سابقه کارشناس بیهوشی در اتاق عمل