همکاران

خانه / همکاران
سمتنام مسئولتلفن
مدیریت
آقای عمومی
معاونت
خانم حیدرپور۶۶۴۸۸۹۶۳
کارشناسان سازمان‌ها و ارگان‌ها
خانم جوادی۶۶۴۸۸۹۶۵
خانم کماسی۶۶۴۸۸۹۷۰
خانم یار احمدی۶۶۴۶۳۳۰۳
کارشناسان مالی
خانم عربلو۶۶۱۷۶۵۳۰
خانم علامه۶۶۴۸۸۹۶۲
خانم محمودی۶۶۴۸۸۹۷۴
کارشناسان امور اداری و IT
خانم رضائی۶۶۴۰۳۰۳۱
خانم عرسین۶۶۴۸۸۹۶۵
کارشناسان واحد پیراپزشکی و مراقبت
خانم اصلانی۶۶۴۶۹۶۴۱
خانم ذوالمجد حقیقی۶۶۴۸۸۹۶۴
آقای علیخانی۶۶۴۹۰۸۱۹
کارشناسان واحد پیام
خانم صمدی۶۶۹۷۷۰۴۶
خانم عظیمی۲۲۲۲۶۴۰۴
خانم محمد حسینی۶۶۴۰۳۰۵۱-۲
واحد اجرایی
خانم رجبی۶۶۴۶۳۱۲۸
آقای اعظمی