همکاران

خانه / همکاران

 

سمتنام مسئولتلفن
مدیریتآقای عمومی
معاونتخانم حیدرپور67398111
مسئول اداری و کارشناس ویزیت پزشکی بنيادخانم رضایی67398777
مسئول امور مالیخانم محمودی67398222
کارشناس فيزیوتراپ بنياد و متصدی امور مالیخانم علامه67398112
کارشناس پيراپزشکی بنياد و واحد icuخانم کماسی67398444
کارشناس صنعت نفت و انجمن ام اس و نرم افزار راشنخانم یار احمدی67398333
کارشناس واحد مراقبتخانم حقيقی67398999
مسئول واحد تجهيزات پزشکیآقای عليخانی67398116
متصدی امور مالیخانم برزگر67398113
کارشناس نيروهای مسلحخانم جوادی67398555
کارشناس مرتبط با آزمایشگاه و
نظرسنجی Online
خانم اصلانی67398115
خانم رجبی67398114
کارشناس واحد پيامخانم صمدی67398888
کارشناس واحد پيامخانم حسينی67398000
کارشناس واحد پيامخانم عظيمی22226404